Preskoči na glavno vsebino

Splošni pogoji poslovanja - prodaja

Izdaja 01/2017 Splošni pogoji ne veljajo za potrošnike v smislu določil Zakona o varstvu potrošnikov.

1. Definicije pojmov

V smislu Splošnih poslovnih pogojev

1.1 je »naročnik« kupec in pogodbeni partner.

1.2 je »končni odjemalec« tista oseba, organizacija, korporacija ali drug pravni subjekt, ki dobavljeni predmet uporablja oz. pri kateri je dobavljeni predmet v uporabi.

1.3 je »naročilo« ali »pogodba« vsake vrste pogodba med Rosenbauer d.o.o. na eni strani in naročnika na drugi.

1.4 je z »mi« mišljeno Rosenbauer d.o.o.

1.5 je »naročilo« vsaka s strani naročnika poslana ponudba za sklenitev pogodbe z Rosenbauer d.o.o.

1.6 je »naša ponudba« vsak predračun, vsaka ponudba kakor tudi vsako s tem povezano povabilo naročnika, da z nami sklene pogodbo (naročilo).

1.7 je »blago« vsak z naše strani dobavljen predmet, glede na vsebino posameznega naročila (predmet pogodbe).

1.8 »naročila v tujino« so tista, pri katerih ima naročnik ali končni odjemalec prebivališče ali sedež v tujini, torej ne v R Sloveniji.

1.9 je »delavnik« vsak dan od ponedeljka do petka, razen če gre za državni praznik v R Sloveniji.

2. Področje veljavnosti

2.1 Naše ponudbe, naročila, prodaje in dobave se izvršujejo po navedenih veljavnih splošnih pogojih poslovanja, v kolikor ni drugače določeno (glej tudi 2.2 ter 2.3), v trenutno veljavni verziji. Poleg tega so naši splošni poslovni pogoji objavljeni na spletni strani Rosenbauer Slovenija v okviru pod povezavo www.rosenbauer.si kjer so vedno prosto dostopni in si jih naročnik lahko natisne.

2.2 Ti splošni pogoji poslovanja veljajo tudi v okviru vseh prihodnjih poslov ob prodaji in/ali dobavi naših produktov ali storitev istemu naročniku, brez da bi vsakokrat bilo potrebno naročnika na to opozarjati.

2.3 Dogovori z naročniki, ki niso v skladu s temi splošnimi pogoji poslovanja, veljajo izključno takrat, ko in v kolikor so bili za posamezni primer, lahko tudi kot dodatek k našim splošnim pogojem poslovanja, z naše strani potrjeni. Ta potreba po potrditvi velja v vsakem primeru, npr. tudi takrat, ko brez pridržkov izpeljemo dobavo po nam znanih pogojih naročnika. Pri sklenitvi pogodbe je izključena možnost ustnega dogovora glede odstopanja od teh splošnih pogojev poslovanja.

2.4 V posameznem primeru individualnih dogovorov z naročnikom (vključno z dodatnimi dogovori, dopolnitvami in spremembami teh splošnih pogojev poslovanja) imajo, v kolikor so te nastale po sklenitvi pogodbe, v vsakem primeru prednost pred temi splošnimi poslovnimi pogoji. Za vsebino takih individualnih dogovorov je merodajna pisna pogodba, v kolikor ta ne obstaja, pa pisno potrdilo naročniku z naše strani.

3. Ponudbe in predračuni

3.1 Vse naše ponudbe veljajo kot odprte, v kolikor niso izrecno podane za določeno časovno obdobje. Vsebinsko so ponudbe odprte, razen del, ki je posebej opredeljen kot poslovna skrivnost.

3.2 Ilustracije, oznake ponudb, opisi, mere in teža so v podrobnostih samo približne in se lahko prilagodijo glede na primernost odstopanja in sprememb na podlagi novih izkušenj in izboljšav, in tako niso obvezujoča napram naročniku ali končnemu odjemalcu.

3.3 Naši načrti, risbe, skice, fotografije, navodila za uporabo, know-how proizvodnje, programska oprema itd. ostanejo naša intelektualna lastnina in so zakonsko zaščitena pred kopiranjem, reprodukcijo, konkurenco itd. Brez našega pisnega dovoljenja se jih ne sme kopirati, posneti ali reproducirati in posredovati oz. predati tretji osebi. Nadalje tudi ne smejo biti uporabljena za drug namen, ampak zgolj za namen, za katerega so bila dobavljena.

3.4 Naše cene se prosto oblikujejo, netto glede na delo oziroma izdelavo. Po sklenitvi pogodbe imamo pravico spremeniti ceno pri izrednih razmerah oziroma v primeru višje sile (npr. vojna, vojni spopadi, naravne katastrofe, dobavna zapora, dejanja države, stavka ipd.) glede na spremenjene okoliščine. Kot izredne razmere oziroma višja sila veljajo tudi spremembe pravnega položaja, pogoji registracije in realizacije itd., ki nastanejo zaradi povišanih odhodkov pri proizvodnji in dobavi pogodbenega predmeta. Slednje velja tudi v primeru, ko so cene dogovorjene kot fiksne.

3.5 Če so cene navedene v tuji valuti (druga valuta, ne EUR), se ponudbi priloži menjalni tečaj, ki velja v času veljave ponudbe. Morebitne dodatne stroške, ki nastanejo do trenutka potrditve naročila in/ali dejanske dobave zaradi razlike v menjalnem tečaju izven veljave izračunanega menjalnega tečaja, plača naročnik.

3.6 Glede na očitne pomote, še posebej pomote, ki so prisotne že v naši ponudbi kakor tudi v pripadajočih dokumentih, lahko z naše strani izvedemo preklic pogodbe ali primerno spremembo dogovorjenih cen.

3.7 Predračuni so v vsakem pogledu neobvezujoči, v kolikor v predračunu ni izrecno pisno izraženo, da je obvezujoč.

4. Naročila

4.1 Nalog se izda šele po naši potrditvi naročila (po pošti, faksu ali e-pošti). Izda se po pojasnitvi vseh tehničnih in trgovskih vprašanj.

4.2 Pridržujemo si pravico, da dostavimo naročeno tudi brez potrditve naročila. Dostava naročenega blaga nadomesti potrdilo naročila.

4.3 Če smo dali ponudbo, si pridržujemo tudi pravico do zavrnitve naročila brez navedbe vzroka.

4.4 Če naročnik in končni odjemalec nista ista ali država končnega odjemalca ni ista kot je država sedeža naročnika, je naročnik dolžan imenovati državo končnega odjemalca.

4.5 Če naročnik in končni odjemalec nista ista, mora naročnik izpolniti vse obveznosti, ki so potrebne, da končni odjemalec blago lahko prevzame in uporablja (npr. zagotovi potrdilo o uporabi in drugo). Naročnik je dolžan plačati blago tudi takrat, če dobava končnemu odjemalcu (po direktnem trgovanju ali predaji preko naročnika) ni mogla biti izvedena, ker te obveznosti niso bile izpolnjene. Naročnik se zaveže, da bo plačal vse stroške, minimalni izkupiček in druga nadomestila za finančno izgubo, ki so nastala iz naslova tozadevnih obveznosti.

4.6 Do odločitve o sprejemu naročila (potrditev naročila) ali zavrnitve naročila z naše strani je naročnik na naročilo vezan 10 delovnih dni. Odstop od naročila v okviru tega roka je možen samo s pisnim dovoljenjem z naše strani.

4.7 Tudi po potrditvi naročila z naše strani nas pogodba obvezuje le, če s strani državnih ali drugih javnih organov ni ovir za izpolnitev naročila (npr. prepoved uvoza, prepoved izvoza, prepoved proizvodnje, norme, dodatni predpisi itd.) V teh primerih imamo pravico, da brez kakršnekoli obveznosti odstopimo od pogodbe. Če z naše strani ni izjave o odstopu, pogodba velja, tveganja iz navedenih okoliščin pa nosi naročnik.

5. Termin dobave

5.1 V naših ponudbah naveden oz. v potrdilu naročila potrjen rok dobave prične teči z datumom potrditve naročila. V primeru, da je bil dogovorjen predujem, rok dobave ne prične teči pred plačilom predujma na naš račun.

5.2 Termini dobave se štejejo kot franko tovarna (Incoterm EXW). Naše obveznosti so izpolnjene, ko je dobavni predmet na razpolago naročniku, to pomeni, ko se naročniku sporoči, da se bo dobava izvršila. Če se odprema ali transport predmeta dobave izvrši s strani naročnika ali njegovih pomočnikov, preidejo tudi tveganja na naročnika.

5.3 Če je navedenih oz. dogovorjenih več terminov dobave, so zgodnejši termini zgolj goli kazalniki (izjava o namenu, ciljna smernica), ki za nas nimajo nobenih pravnih učinkov. Prizadevamo si, da se po najboljših močeh in prizadevanjih držimo kazalnikov.

5.4 V potrdilu naročila naveden termin dobave je dogovorjen pod pogoji normalnih razmer po najboljši vednosti. Zaradi neljubih dogodkov, kot so npr. primanjkovanje transportnih sredstev, motenj obratovanja, stavk, omejitve dela, zaplembe, izvržek pomembnih delovnih kosov itd. pri nas ali pri podizvajalcu, zapoznel prevoz ali zamujena dobava polizdelkov ali izdelkov, podvozja in motorjev itd., nepredvidene in predvidene težave pri postopku prehajanja meje in uvozno ali izvozno carinjenje), se dobava vedno primerno podaljša, ne da bi imel naročnik pravico uveljavljati kakršnekoli pravice ali od njih odstopiti. Naročnika bomo nemudoma obvestili o nastopu katerega koli od teh okoliščin in mu dali nov termin dobave.

5.5 Če naročnik želi tehnično, trgovsko ali terminsko spremembo pogodbe, lahko enostransko določimo nov termin dobave.

6. Dobava in odprema

6.1 V kolikor gre pri naročilu za stik s tujino, se morajo pogoji dobave po ustreznem Incotermu nastaviti po vsakokrat veljavni verziji, razen če je iz predmetne pogodbe ali iz Splošnih pogojev poslovanja predvideno drugače.

6.2 Pridržujemo si pravico izvesti delno ali predčasno dobavo.

6.3 Pridržujemo si pravico, da namesto pri nas naročenega blaga po našem prepričanju dobavimo enakovredno blago po dogovorjeni ceni, v kolikor naročeno blago, vseeno iz katerih razlogov, sploh ni več možno ali ni možno dobaviti v dogovorjenem terminu. Taka sprememba je dovoljena le, če je primerna za naročnika. Če naročnik dovoli takšno spremembo blaga, se pozneje ne more več sklicevati na nesprejemljivost in iz tega razloga tudi ne more odstopiti od pogodbe, je ne more spreminjati, znižati ceno ali omejiti obveznosti po pogodbi.

6.4 Brez izrecnih nasprotnih dogovorov se odprema izvede nezavarovano, na račun in riziko naročnika. Samo na podlagi pisnega zahtevka naročnika se predmet dobave zavaruje proti kraji, lomu, škodi ob transportu, požaru ali poplavi ali drugim rizikom, za katere ga lahko zavarujemo. Vse s tem nastale stroške krije naročnik.

6.5 Če bo odprema po dogovoru izvedena z naše strani, odgovarjamo za našo razporeditev odpreme, če so predložena navodila o odpremi s strani naročnika.

6.6 Če so pri naročilih za stik s tujino potrebne uvozne ali izvozne licence ali druga dokumentacija, da bi se izvedel uvoz/izvoz oziroma prevoz, je naročnik dolžan te dokumente pri naročanju na vsak način pravočasno priskrbeti. Vse stroške in neugodnosti, kakršnekoli vrste, ki je nastala zaradi nepravočasne pridobitve te dokumentacije, nosi naročnik. V zvezi s tem ne prevzemamo nobene odgovornosti.

6.7 Vzorčni primerek, razstavni eksponat ali kakšno drugo blago, za katero nas je naročnik prosil, in smo mu ga dali na razpolago, nam jih mora naročnik v roku štirih tednov vrniti brez prevoznine in zavarovano. V nasprotnem primeru veljajo kosi kot prodani in jih je potrebno takoj plačati. Do popolnega odplačila ostanejo ti kosi in blago naša last.

6.8 Če blagu priložimo navodila za uporabo, seznam nadomestnih delov, risbe in drugo dokumentacijo, so našteti dokumenti samo v enem izvodu. Nadaljnji izvodi se posebej obračunajo. Če je bilo izrecno dogovorjeno uvajanje v delo, jo izvede - če ni drugače dogovorjeno – z naše strani izbran servisni tehnik. Naročniku za servisnega tehnika izstavimo račun za stroške uvajanja v delo, potne stroške, stroške prenočevanja in dnevnico.

6.9 Prevzem blaga v prisotnosti naročnika se izvede le, če je to posebej dogovorjeno. Za teste in preizkuse, ki presegajo običajne tovarniške preizkuse za prevzem, se je potrebno posebej dogovoriti. Stroški in s tem povezani drugi odhodki gredo v breme naročnika.

6.10 Odprema se, v kolikor jo po dogovoru izvedemo mi, izvrši preko od nas izbranih partnerjev in prevoznikov pod običajnimi standardnimi roki vračila. Embalaže nam ne morete vrniti.

7. Zamuda in nezmožnost izpolnitve pogodbe

7.1 Ob nastopu zamude dobave je na vsak način potreben pisni dogovor o obvezujočem dobavnem roku, pisni opomin z določitvijo naknadnega roka s strani naročnika, kakor tudi o morebitnem neuspešnem poteku naknadnega roka.

7.2 Če utrpi naročnik zaradi zamude dobave dokazljivo škodo zaradi hude malomarnosti z naše strani (glej točko 7.1 splošnih poslovnih pogojev), obstaja pravica do nadomestila škode v višini najmanj 5 % vrednosti tistega dela dobave, ki jo naročnik zaradi zamude dobave ne more pravočasno ali namensko ustrezno uporabiti. Nadaljnja upravičenja zaradi zamude dobave so izključena.

7.3 Ne glede na pravico do odstopa od pogodbe s strani naročnika v primeru napak (glej točko 11 Splošnih pogojev poslovanja) lahko naročnik odstopi od pogodbe, če od nastopa zamude dobave po točki 7.1 pretečeta več kot dva koledarska meseca, ob obstoječi kršitvi dolžnosti z naše strani, pri čemer mu pripada odškodnina izključno po točki 7.2. V primeru začetnih ali naknadnih nemožnosti izpolnitve imamo tudi mi pravico do odstopa od pogodbe, pri čemer pa naročniku ne pripadajo nobene pravice po točki 7.2

7.4 Naročnik je dolžan, da na našo prošnjo v okviru primernega roka izjavi, če bo zaradi zamude dobave odstopil od pogodbe ali bo vztrajal pri dobavi. Če naročnik ne da nobene take izjave v okviru ustrezno postavljenega roka, naročnik nima pravice odkloniti dobave ali odstopiti od pogodbe, ne more pa tudi uveljavljati nobene odškodnine.

8. Tveganje in zamuda prevzema s strani naročnika

8.1 Tveganje zaradi naključnega dogodka ali poslabšanja predmeta dobave se prenese na naročnika, v kolikor mi izvedemo odpremo in transport, najpozneje z odpremo predmeta dobaver do naročnika, in sicer tudi takrat, če se izvede delna dobava ali če smo prevzeli tudi druge storitve, zlasti kot so stroški pošiljanja ali transporta.

8.2 Če odpremo opravimo mi in se le-ta zavleče zaradi okoliščin, za katere odgovarja naročnik, gre tveganje zaradi naključnega dogodka ali poslabšanja predmeta dobave od trenutka objave pripravljenosti za odpremo v breme naročnika. V takem primeru smo na pisno zahtevo naročnika pripravljeni skleniti zavarovanje, katero zahteva. Vse nastale stroške v zvezi s tem nosi naročnik. Neodvisno od tega je naročnik dolžan poravnati tudi vse nastale dodatne stroške.

8.3 Če pride naročnik s prevzemom v zamudo, opusti sodelovanje ali se naša dobava zavleče zaradi vzrokov, ki so na strani naročnika, imamo pravico zahtevati, ne glede na krivdo naročnika, da se nadomesti škoda, ki je iz tega nastala, vključno z dodatnimi stroški (npr. stroški skladiščenja). Za to obračunamo pavšalno odškodnino v višini najmanj 5 % od zneska računa na teden, največ pa skupaj 10 %, začenši z dnevom roka dobave oz. če ta ni določen, z objavo pripravljenosti za odpravo predmeta dobave. To velja tudi takrat, če se predmet dobave skladišči v obratu drugega proizvajalca. Dokazilo o večji škodi in naša druga zakonska upravičenja (še posebej odškodnina zaradi nastale škode in izgubljenega zaslužka, odpoved) ostanejo v veljavi, pavšalna odškodnina pa se prišteje k morebitnim izterjavam teh upravičenj. Upravičeni smo tudi, da po postavitvi primernega roka za prevzem predmeta dobave in kljub neuspešnem poteku tega roka, lahko razpolagamo s predmetom dobave in ga naročniku s primernim podaljšanim rokom po takrat veljavnih cenah dobavimo.

9. Plačilo

9.1 Kraj izvedbe za vsa plačila je Gornja Radgona, tudi če se predaja blaga ali druga storitev glede na dogovor izvede v nekem drugem kraju.

9.2 V primeru neobstoja posameznih drugačnih dogovorov velja večina naših cen kot franko tovarna (Incoterm EXW) v EUR, vključno z davkom na dodano vrednost v vsakokrat veljavni višini. Dodatni stroški, še posebej embalaža, transport, zavarovanje, carina itd. se – v kolikor so dani – obračunajo posebej. Vsakršni notranji in tuji dodatni stroški, ki v povezavi z dobavo nastanejo, gredo v breme naročnika. Vsa plačila se po naši izbiri izvedejo v gotovini ali preko nakazila na bančni račun, ki je naveden na računu.

9.3 Plačilo se mora izvesti brez vsakršnega odtegljaja ob prejetju računa, razen, če je bilo pisno dogovorjeno kako drugače.

9.4 Če naročnik ne nakaže plačila s svojega bančnega računa, velja plačilo kot upravičeno, če je bilo to vnaprej dogovorjeno ali če na plačilo naknadno in pisno pristanemo. Brez predhodnih dogovorov smo upravičeni, da prosimo za ponovno plačilo in lahko že vplačan znesek tako dolgo zadržimo, dokler ni plačilo nakazano z bančnega računa naročnika.

9.5 Če plačilo ni izvedeno v dogovorjenem času, lahko naročniku zaračunamo zakonske zamudne obresti, pa tudi vse nastale stroške in izdatke. V tem primeru smo upravičeni, da predajo blaga naročniku oziroma dokončno izdelavo blaga, ne glede na naročilo, izvedemo odvisno od predplačila ali bančne zagotovitve dogovorjene cene, ali pa v celoti odstopimo od pogodbe. Dogovorjeni roki dobave postanejo zaradi zamude plačila s strani naročnika brezpredmetni.

9.6 Pobot terjatev naročnika z našimi terjatvami ni dopusten, razen če so terjatve naročnika v pravni povezavi s predmetno obvezo naročnika, ali če gre za sodno ugotovljene ali z naše strani pisno priznane terjatve.

9.7 Dobavljeno blago ostane v naši lasti vse do celotnega odplačila dogovorjene kupnine in nastalih dodatnih pristojbin (9.2). Naročnik do prenosa lastnine ni upravičen brez našega dovoljenja blago prodati naprej, zastaviti ali prepustiti tretjemu. Pri uveljavljanju blaga preko tretjega (npr. rubež) nas je kupec nemudoma dolžan o tem obvestiti in nam dati priložnost, da uveljavimo našo lastninsko pravico in iz nje izhajajoča upravičenja. Stroške te uveljavitve v vsakem primeru nosi naročnik. V naši lasti ostane predmet dobave tudi takrat, ko se pomeša, premeša, predela ali kakor koli drugače spremeni z drugimi predmeti naročnika ali tretje osebe. Če pravni red, v področju katerega se predmet dobave nahaja, ne dopušča pridržka lastninske pravice, dopušča pa druga upravičenja do predmeta pogodbe, zlasti npr. odstop upravičenj napram nadaljnjemu kupcu, lahko uveljavljamo vse pravice te vrste. Naročnik nam je še posebej ob preprodaji dolžan posredovati vse potrebne informacije, dovoliti vpogled v vse potrebne listine in nam na svoje stroške odstopiti vse zahtevke napram tretjim osebam, katerim je bil predmet dobave posredovan, nadaljnjega kupca pa obvestiti o prenosu teh upravičenj (npr. cesije) in to v poslovnih knjigah ustrezno označiti. Vse stroške dobave, ki so v povezavi z dajatvami, kot so davki, takse, carine, pristojbine itd. nosi naročnik.

10. Odstop od pogodbe

10.1 Naročnik ima pravico, da v okviru spodaj navedenega roka, brez navedbe vzroka odstopi od pogodbe oziroma od z njegove strani oddane pogodbene izjave, v kolikor gre za nakup nespremenjenega blaga, ne pa za blago, ki je bilo proizvedeno ali nabavljeno po pogodbi. Dovolj je, če je odstopna izjava odposlana v roku. Odstopna izjava se pošlje pisno, po faksu ali preko elektronske pošte na naslov, ki je naveden na dobavnici.

10.2 Rok za odstop od pogodbe traja 5 delovnih dni. Teči začne z dnevom sprejema blaga.

10.3 Če naročnik odstopi od pogodbe, je ta korak za korakom dolžan prejeto originalno zapakirano blago brez sledi uporabe poslati nazaj na naslov, ki je naveden na dobavnici. Stroški pošiljanja gredo v breme naročnika. Kupnino bomo vrnili korak za korakom. Če ob vrnitvi opazimo na blagu sledi uporabe ali poškodbe, si pridržujemo izrecno pravico do uveljavitve zahtevkov zaradi sledi uporabe ali poškodb.

11. Garancija

11.1 V kolikor v pogodbi ni bilo izrecno dogovorjeno drugače, nudimo naročniku, ne pa tudi tretji osebi, ob pogoju izpolnitve plačilnih obveznosti za naše proizvode, garancijo, da so brez napak v materialu in izvedbi ter primerni stanju tehnike v času, ko gredo proizvodi v promet. Naročnik se lahko na to garancijo sklicuje le, če dokaže, da je bila napaka prisotna že ob izročitvi in če nam nastale napake javi nemudoma, najpozneje pa v roku treh delovnih dni po prevzemu, pisno z natančno razlago napak. Reklamacije zaradi nepravilne izvedbe pogodbe in zaradi napak, ki so lahko bile ugotovljene pri takojšnjem pregledu predmeta dobave, je potrebno pisno sporočiti najpozneje v treh delovnih dneh po prispetju blaga na določeno mesto, ob dogovorjenem prevzemu (6.9) pa v roku treh delovnih dni od prevzema, sicer naročnik zahtevkov iz garancije, zmote, odškodnine (vključno z odškodnino za morebitno nadaljnjo škodo) ne more več uveljavljati. 11.2 Če prisilna norma ne predvideva drugače, znaša garancijski rok 12 mesecev (6 mesecev za rezervne dele) in prične teči – v kolikor ni dogovorjen prevzem iz točke (6.9) – z dobavo franko tovarna (Incoterm EXW) oziroma z odpošiljanjem, v kolikor ga izvedemo mi. Po preteku tega roka z garancijo več ne jamčimo. Pri naročilih v stiku s tujino znaša garancijski rok 13 mesecev, v kolikor čas prevoza dokazano prekorači štiri tedne. Zaradi morebitnega odpravljanja napak se garancijski rok in pisno dogovorjeni garancijski roki ne podaljšajo.

11.3 Ob utemeljeni reklamaciji nas lahko naročnik najprej zaprosi za izboljšavo oziroma menjavo. Če pa je izboljšavo ali menjavo nemogoče izvršiti, ali pa je za nas povezana z nesorazmernimi gospodarskimi ali dejanskimi stroški, lahko naročnik predlaga znižanje cene ali odstopi od pogodbe. Odstop ne pride v poštev, če ne gre za stvarno napako v smislu določb Obligacijskega zakonika. V garancijo se tudi ne šteje nadomestilo morebitnih frustriranih (izjalovljenih) stroškov montaže in izdelave blaga z napako.

11.4 Zahtevki iz garancije se usmerjajo v odpravo napak, ki znatno vplivajo na sposobnost uporabe. Imamo pravico, da po naši izbiri popravimo poškodovane dele ali jih nadomestimo z novimi. Kraj izboljšave ali zamenjave je kraj izvedbe posla, v tej zvezi nastali stroški pošiljanja gredo v breme naročnika.

11.5 Za dele, ki jih ne proizvajamo sami, se garancija omeji tudi takrat, če so ti deli vgrajeni v naše proizvode ali kakor koli drugače uporabljeni, ob odstopu zahtevkov do dobaviteljev.

11.6 Zahtevki iz garancije ugasnejo, če so bile na predmetu dobave brez našega pisnega dovoljenja izvedene spremembe, popravila ali kakršni koli drugi posegi.

11.7 Naša garancijska obveznost velja samo za napake, ki nastopijo kljub upoštevanju predvidenih obratovalnih, vzdrževalnih in vgradnih predpisov. Garancija zlasti ne velja za napake, ki temeljijo na neprimerni ali nestrokovni uporabi, preobremenitvah, na pomanjkljivem ali malomarnem ravnanju, neavtorizirani uporabi oziroma spremembi dobavljene programske opreme (v smislu določila 13.2), nestrokovnosti osebja in naravni obrabi. To velja tudi takrat, če se naši dobavitelji ne držijo obratovalnih, vzdrževalnih in vgradnih predpisov.

11.8 V primeru iz prejšnje točke so izključeni vsi zahtevki iz garancije, vključno s pravico do odstopa od pogodbe ali do znižanja cene, prav tako tudi morebitni odškodninski zahtevki, npr. zaradi pomanjkljive dobave. Naročnik tudi v primeru obstoja napak ni upravičen do povračila celotne ali delne kupnine.

11.9 Če naročnik v primeru utemeljene garancije opravi popravilo preko tretje osebe, nam lahko zaračuna samo tiste stroške, ki bi bili enaki, če bi popravilo izvedlo naše izšolano osebje, če bi bil naročnik do popravila po tretji osebi kakorkoli upravičen.

12. Odškodnina

12.1 Za nastalo škodo na osebah je naročnik upravičen do odškodnine pri krivdni obliki lahke malomarnosti z naše strani.

12.2 Kot izrecni dogovor velja, da obstaja obveznost izplačati odškodnino naročniku za drugo škodo kot je škoda na osebah (12.1), v kolikor nas iz okoliščin posameznega primera bremeni krivdna oblika naklepa ali hude malomarnosti. Za posledične škode, še posebej za izgubljen dobiček, prekinitev poslovanja ali izostanek proizvodnje, se vsaka odgovornost izključuje. Za preostalo škodo, do katere bi bil upravičen naročnik po Obligacijskem zakoniku, odgovarjamo le, če lete na podlagi prisilnih zakonskih določb ne moremo izključiti. Vsakršno sklicevanje na pravico do popolne odškodnine v smislu določb Obligacijskega zakonika je izključena.

12.3 Odškodnina ne sme preseči zneska, ki smo ga kot možno posledico zaradi neizpolnitve pogodbe lahko predvideli.

12.4 Tudi v primeru neučinkovitosti izključitve odgovornosti ne odgovarjamo za napake ali neizpolnitve pogodbe pri obstoju višje sile (force majeure). Kot višja sila se razume nastop nepredvidljivih okoliščin, nastalih po sklenitvi pogodbe, ki jih ni bilo mogoče preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti. Kot višja sila veljajo tudi okoliščine, kot so delovni konflikti in druge od volje strank neodvisne okoliščine, kot so požar, mobilizacija, zasega, embargo, vstaja, vojna itd.

12.5 Predmet pogodbe je samo tisto varstvo, ki ga lahko pričakujemo na podlagi zakonskih določil, uradnih predpisov, navodil za uporabo, predpisov glede dobave za predmet pogodbe (navodila za obratovanje, predpisi servisiranja itd.), še posebej glede na predpisana testiranja in preverjanja in glede na ostala dana opozorila. Naročnik se je dolžan držati vseh predpisov, ki zadevajo predmet pogodbe, tudi s strani proizvajalca in blago vključno z vsemi deli in morebitno programsko opremo uporabiti samo za pogodbeno določen namen.

12.6 Naročnik je dolžan, da sprejme vse primerne in možne ukrepe, da bi preprečil škodo in nastalo škodo omejil v čim večji meri. V nasprotnem primeru smo upravičeni, da zahtevamo primerno zmanjšanje uveljavljene škode.

12.7 V primeru, da so tukaj dogovorjene omejitve naše odgovornosti v celoti ali delno pravno neučinkovite, je naša odgovornost na vsak način po vsebini in obsegu v skrajno dopustni meri omejena.

12.8 Za vsako izobraževanje oziroma inštruiranje za predmet pogodbe (še posebej izobraževanje za predajo blaga) dodatno velja naslednje: izrecno opozarjamo, da so udeleženci, ki jih je poslal naročnik takih izobraževanj ("udeleženci") pri praktičnih vajah na proizvodu izpostavljeni povišanemu riziku. Vse te vaje se izvedejo prostovoljno in glede na riziko, ki je tipičen za te vaje, na lastno nevarnost in odgovornost. Na nevarnost, ki je tudi za udeležence pri povečani skrbnosti neprepoznavna, je potrebno opozoriti.

Naročnik zagotavlja, da bo udeležence poučil, da - morajo upoštevati napotke in druga navodila ter navodila o varnosti, ki jih dajejo naši predavatelji/inštruktorji, in se prav tako držati hišnega reda in drugih varnostnih predpisov; - so med izobraževanjem odgovorni za lastno fizično in psihično pripravljenost; - nas morajo seznaniti o morebitnih za izvedbo izobraževalnega programa relevantnih boleznih ali ovirah in da - morajo izključno izjaviti, da so brez vrtoglavice in stabilni.

Odgovornost za ovire vsake vrste kot posledica manjkajoče sposobnosti udeleženca ali kot posledica neupoštevanja napotkov z naše strani vključenih predavateljev/inštruktorjev je izključena. Še posebej ne odgovarjamo za poškodovanje ali onesnaženje oblek in osebnih predmetov udeležencev med izobraževanjem. Drugače veljajo tudi za izobraževanje omejitve odgovornosti po splošnih pogojih poslovanja, še posebej točke 12.

13. Uporaba programske opreme

13.1 V kolikor je programska oprema vključena v obseg dobave, se naročniku oziroma končnemu odjemalcu določi pravica o neizključnosti, t.j. dolžnost dobavljeno programsko opremo, vključno z njeno dokumentacijo, uporabljati. Na razpolago je dana samo za uporabo na predmetu pogodbe. Uporaba programske opreme na več kot enem sistemu je prepovedana.

13.2 Če se naročnik ne drži morebitnih vgradnih pogojev in vgradnih navodil, to vodi k takojšnji dokončni izgubi naročnikovih pravic oziroma zahtevkov iz odgovornosti in odškodnine.

13.3 Če je uporaba programske opreme z naše strani časovno omejena, je naročnik po preteku tega roka ne sme več uporabljati ali kako drugače rabiti.

13.4 Dekompilacija (razgrajevanje) dostavljene programske opreme je s pridržkom morebitnih drugačnih prisilnih norm prepovedana in se lahko izvede le z našim izrecnim pisnim dovoljenjem.

13.5 Naročnik se zaveže, da podatke o proizvajalcu, še posebej zapise blagovne znamke, ne bo odstranil ali spremenil brez predhodnega, izrecnega in pisnega dovoljenja.

13.6 Vse druge pravice v zvezi z programsko opremo, z izvorno kodo in dokumentacijo, vključno s kopijami ostanejo v naši domeni oziroma domeni

dobavitelja programske opreme. Podelitev podlicenc ni dovoljena.

14. Varstvo podatkov in skladnost poslovanja s predpisi

14.1 Zaradi določil Zakona o varstvu osebnih podatkov se izrecno opozarja na to, da so le-ti za izpolnitev vsakega naročila z imeni, naslovi, telefonskimi in faks številkami, elektronskimi naslovi, plačilnimi modalitetami naročnika, zaradi avtomatsko podprte obdelave podatkov shranjeni na nosilcu podatkov. Upravičeni smo, da jih lahko posredujemo tretji osebi za izpeljavo naročila, v kolikor je to potrebno, da se to naročilo lahko izvede. Razen tega se podatki naročnika obdelujejo zaupno in niso posredovani tretjim osebam.

14.2 Naročniku je prepovedano, da kakršnemu koli funkcionarju ali katerikoli za javno službo posebej zadolženi osebi da ali obljubi plačilo ali kako drugače da ali obljubi kako ugodnost zanj ali za njegove neposredne sorodnike kot protiuslugo, ali da ponudi, obljubi ali dovoli, da opravi uradno dejanje zdaj ali v prihodnosti, zaradi katerega bi naročnik ali mi bili pri dobavi produktov ali obrtniških storitvah na nepošten način privilegirani. Pri tovrstnih kršitvah si pridržujemo pravico, da uveljavljamo iz tega naslova nastale odškodninske zahtevke zoper naročnika.

15. Pristojnost sodišč

15.1 Kraj izvedbe za vse naše dobave in storitve je – v kolikor ni drugače pisno dogovorjeno – naš sedež. Za vse spore, ki izhajajo iz pogodbe, njene sestave, njene izvedbe in njene razveljavitve, je pristojno sodišče v Murski Soboti, pri čemer pa si pridržujemo pravico, da po naši izbiri namesto tega izberemo stvarno pristojno sodišče po splošni pristojnosti sodišč ali kolizijskih normah.

15.2 Vključitev nacionalnega ali mednarodnega arbitražnega razsodišča se lahko izvede le ob predhodnem pisnem dovoljenju z naše strani oziroma pisni arbitražni klavzuli.

15.3 Pri sporih, vseeno katere vrste, ki nastanejo v povezavi z naročilom, temi ali drugimi splošnimi pogoji poslovanja, drugimi pisnimi dogovori, ponudbami, predračuni, potrdili naročil, računi, dokumenti, listinami, obvestili, obratovalnimi navodili, seznami nadomestnih delov, ceniki, katalogi itd., je vedno merodajno slovensko besedilo.

16. Splošna določila

16.1 Ti splošni poslovni pogoji veljajo za uvajanje, zaključek, izpeljavo in razveljavitev vsakršnih pravnih poslov z naše strani, in sicer v tej meri, če niso bili v posameznem potrdilu naročila ali poznejših drugih pisnih dogovorih sprejeti drugače. V tem smislu veljajo tudi za druge storitve, ki jih izvedemo, za servisne storitve in popravila pa le, če niso bili sprejeti naši servisni pogoji.

16.2 Vsakršni dogovori in morebitne spremembe le-teh, kakor tudi vse izjave, ki jih je potrebno oddati na podlagi sprejetih dogovorov, veljajo le, če so v pisni obliki, pri čemer je dovolj, če so poslani po faksu ali elektronski pošti.

16.3 Za vsa naročila in pogodbena razmerja, njihovo uvajanje, njihov zaključek, njihovo izpeljavo in njihovo razveljavitev ter njihovo realizacijo se uporablja izključno slovensko pravo, ne glede na določbe Dunajske konvencije (Pogodba o mednarodni prodaji blaga, CISG) ali kolizijskih norm. To velja še posebej za vprašanje veljavnosti, uporabnosti in razlage splošnih pogojev poslovanja.

16.4 Če je ali bo katera od določil teh splošnih pogojev poslovanja neveljavna ali nična, to ne vpliva na veljavnost preostalih določil in tako velja določilo, ki najbolj ustreza veljavnemu določilu.

© 2014 - 2024 Rosenbauer d.o.o. Vse pravice pridržane. | Pravno obvestilo | Splošni pogoji poslovanja | Piškotki
Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...
Strinjam se